• PROVOZNÍ DOBA

  Pondělí 7.00 – 16.00
  Úterý 7.00 – 16.00
  Středa 7.00 – 16.00
  Čtvrtek 7.00 – 16.00
  Pátek 7.00 – 12.00
  Jiná doba objednání
  dle domluvy.

 • OBJEDNÁVACÍ DOBA

  Pondělí - čtvrtek:
  11.30 - 12.00

  Pondělí - čtvrtek:
  15.30 - 16.00
  > Zobrazit KONTAKTY <

Dokumenty

 

Informace pro pacienty

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle čl. 13

NAŘÍZENÍ

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

2016/679

ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Kontaktní údaje:

Správce osobních údajů:   Fyzioterapie-Zora Kryková,s.r.o.

Adresa pracoviště:            Dolní 2112/41, 79601 Prostějov

IČ:                                      06511635

Telefon:                             582344245

e-mail:                               fyzioterapiekrykova@seznam.cz

Ordinační hodiny:             7.00 – 16.00 hod.  dle objednání

 

Tyto informace Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování  osobních údajů pacientů, vč. zvláštních kategorií osobních údajů (zejména údaje o zdravotním stavu), správcem těchto údajů.

Právní základ (titul) zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je

 • splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a prováděcí vyhlášky k zákonu o zdravotních službách č. 98/2012 – o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele)
 • Váš souhlas se zpracováváním některých osobních údajů, byl-li udělen

Účel/y zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

 • poskytování zdravotních služeb,
 • vykazování hrazených zdravotních služeb,
 • vyúčtování nehrazených zdravotních služeb,
 • sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám,
 • organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů),
 • vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví.

 

Příjemci osobních údajů

 • Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných z titulu splnění zákonné povinnosti mohou, v souladu s ustanoveními právních předpisů, v konkrétních případech kromě Vás být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Ostatní osobní údaje zpracovávané z titulu splnění zákonné povinnosti jsou zpracovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a prováděcí vyhlášky k zákonu o zdravotních službách č. 98/2012 – o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.
 • Osobní údaje zpracovávané z titulu Vašeho souhlasu, budou zpracovávány po dobu 2 let od skončení Vaši rehabilitace.

Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 • právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům, které zpracováváme;
 • právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme, nejsou-li osobní údaje přesné;
 • právo na přenositelnost údajů,

Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci.

Svá práva, není-li výše uvedeno jinak, můžete uplatňovat na výše uvedeném kontaktu.

Poskytování Vašich osobních údajů nám jako správci plnění zákonné povinnosti je Vaší povinností pacienta, a proto náš zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví.

Fyzioterapie-Zora Kryková,s.r.o.

 

Prostějov dne 25.5.2018